Roshan shamain

Roshan shamain

Newspaper: Daily Uudu
Column: Zangar
By: Amir Khakwani

POB Highlighted text Amir Khakwani's coulumn - 27th May 2018